כידוע, ביום 24 באפריל 2020 התקבלה החלטת ממשלה לאשר את המענק השני לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות (ובשמו הידוע "הפעימה השנייה) וכן לאשר מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקל לעסק. המשותף לשתי החלטות אלו, אשר תורגמו לתקנות נוספות לשעת חירום, הוא השוואה בין מחזור הפעילות בחודשים מסוימים בשנת 2020 לעומת הפעילות בחודשים המקבילים בשנת 2018 או 2019. כך לעניין הפעימה השנייה נקבע כי אחד התנאים למענק הוא ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בארבעת החודשים מרץ עד יוני 2020 ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019, והגשת דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו. עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה- 1.3.2019 ההשוואה תעשה למחזור הפעילות החודשי הממוצע מיום תחילת הפעילות עד 29.2.20. הממוצע יוכפל ב-4 חודשים. ביחס למענק ההשתפות בהוצאות הקבועות נקבע שהפגיעה במחזור העסקאות בחודשים מרץ ואפריל 2020 ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019 תהיה בשיעור העולה על 25% כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה. לעניין עסק חדש – יראו את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס בשנת 2019 כמחזור העסקאות מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק עד יום 29 בפברואר 2020 ,כשהוא מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-2 ,ובלבד שדיווח בתקופה זו על מחזור גדול מאפס.

פרמטרים אלו מעלים קשיים ותהיות רבים הן ברמה התיאורטית והן ברמה הפרקטית, משום שבראש ובראשונה מדובר בתנאים שרירותיים שנעשו בחופזה ומתוך ניסיון להשתיק את הביקורת הרבה והמוצדקת של ציבור העסקים בארץ, על אוזלת היד של המדינה בטיפול במשבר הכלכלי החריף, כתוצאה מהצעדים שנקטה הממשלה בהתמודדות עם משבר הקורונה.

פקודת מס הכנסה קבעה את שנת המס הקלנדרית כשנת מדידה שעל פיה נקבע החיוב במס. על כן ראוי היה כי   המענקים הנ"ל ישולמו בתור פיצוי זמני לעסקים וכי התחשבנות סופית תעשה על סמך ירידת הפעילות בשנת 2020 לעומת שנים קודמות. בהעדר הוראה כזאת, העיוות זועק לעיין. נזכיר בעניין זה, כי בהתאם לחוק מע"מ נותני שירותים רשאים להפיק חשבונית על בסיס מזומן וזאת בכפוף לכך שמחזור העסקאות שלהם נמוך מ-15 מליון ₪ וכי שמחיר העסקה לא הושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף. כך יתכן שנותן שירותים נדרש להוציא חשבוניות מס על כספים שגבה בחודשים הרלוונטיים בעבור שירותים שניתנו טרם תקופת הקורונה, אך בחודשים המאוחרים יותר (חודש יולי עבור מקבלי הפעימה השנייה וחודש מאי עבור מענק  ההשתתפות) תחול ירידה משעותית במחזור עסקיו, אשר לא תפוצה בשלב זה. באותה מידה, גם עוסקים אשר מוכרים מוצרים רשאים להפיק חשבונית על בסיס קבלת התמורה וזאת בכפוף לכך שמחזורם השנתי הינו עד 2 מליון ₪. גם עוסקים אלו עלולים למצוא את עצמם ללא פיצוי.

תופעה זו מתגברת לגבי עסק שעובד מול המדינה ומול לקוחות גדולים אחרים אשר משלמים בשיטה של "שוטף" פלוס חודש, חודשיים וכו', כך שאין קורלציה בין גביית הכספים לבין מצבו של העסק בפועל ובחודשים הקרובים. אדרבה, גופים גדולים במשק דורשים מן העוסק לקבל חשבונית מס בעת כריתת החוזה בינהם כתנאי לקבלת השירות. נזכיר כי במסגרת תיקון לחוק מע"מ נעשה ניסיון לבלום תופעה זו, אך בפועל אנו עדים לנותני שירותים אשר נדרשו להוציא חשבוניות לפני שקיבלו את התמורה ועומדים כעת בפני שוקת שבורה.

ללא פרסום תוכנית משלימה מצד המדינה לשנת 2020, המדינה כופה למעשה על ציבור העוסקים למצוא עצמו נדרש להתאים את מחזור עסקאותיו לתנאי המענקים. כך, ניתן לשקול דחייה של קבלת תשלומים לחודשים שלאחר המועדים הנקובים בהחלטת הממשלה. באופן דומה, ניתן לשקול להוציא הודעת זיכוי בהתאם לתנאי חוק מע"מ ולתקנות בגין עסקה שחלקה לא יצאה אל הפועל בגין אי קבלת התמורה בפועל. ניתן גם לבחון הוצאה של הודעת זיכוי בגין חובות אבודים. יחד עם זאת, מדובר בהוראות מורכבות אשר חשוב להכירן היטב טרם הוצאת הודעת הזיכוי. כמו כן, נזכיר כי ניתן להוציא חשבונית מס תוך שבועיים ממועד קבלת הכספים ובכך לדחות את מועד הוצאת חשבונית המס במידת הצורך. לסיכום, הנסיבות אינן פשוטות וקיימת אי וודאות לגבי המשך משבר הקורונה, אך טוב תעשה המדינה אם תפרסם בהקדם תוכנית פיצוי ומענקים משלימה לכל שנת 2020 ותיתן סוף סוף וודאות כלשהי לעסקים במדינה. עד אז, ציבור העוסקים צריך לדאוג לעצמו ולפעול למקסום ההטבות שפורסמו עד כה, כמובן בגבולות החוק.