בהתאם להלכת אלקה אחזקות בע"מ, נקבעו חמישה תנאים מצטברים אשר יאפשרו החזר של מס העסקאות לעוסק, כדלקמן:

תקנה 24א' לתקנות קובעת, כי עוסק אינו רשאי להקטין את סכום העסקאות וסכום המע"מ הכלול בדוח התקופתי המתייחס לתקופה בה מוצאת הודעת הזיכוי, אלא לאחר מסירת הודעה על כך למנהל.

מסמכים אותם יש לצרף להודעה:

מסירת הודעה מפורטת ביותר תוך ציון מהות העסקה, פרטי העוסק, פרטי החייב, הנסיבות בשלהן הפך החוב לחוב אבוד, פעולות שנעשו לגביית החוב תוך ציון סכום החוב האבוד וציון הדוח התקופתי שבו העסקה דווחה.

דגשים נוספים

הוראות ניהול ספרים

הוראות סעיף 23א להוראות ניהול ספרים, נועדו לוודא כי הודעת זיכוי המוצאת בשל שינוי בתנאי העסקה, תירשם אצל הקונה ובהתאם יופחת מס התשומות שנוכה על ידו בגובה המס הכלול בהודעת הזיכוי, כך שמצד אחד מוקטן תשלום המס אצל העוסק אשר מוציא הודעת הזיכוי, ומצד שני מקבל הודעת הזיכוי ישיב את מס התשומות העודף שנוכה על ידו. בהתאם להוראות סעיף 23א אם טרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום, וטרם דיווח עליה העוסק בדוח התקופתי, תבוטל החשבונית על ידי ציון המילה "מבוטל" על גבי המקור וההעתקים.

לחילופין, אם כבר יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ונדרש תיקון שכן נתגלתה טעות בחשבונית, יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח, על ידי רישום אחרי סכום החשבונית את הפרטים הבאים: סכום החיוב או הזיכוי; מספר החשבונית אליה מתייחס התיקון; הסיבה לשינוי הסכום; וכן הסכום המתוקן. כמו כן, סעיף 23א(3) קובע כי במידה ומוצאת הודעת זיכו ללקוח, רשאי העוסק להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במע"מ, ובתנאי שהתקיים אחד מאלה:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *