דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים בשוק ההון

close-up-businessman-calculating-invoices-using-calculator

בחודש יולי 2006 פרסמה רשות המיסים הנחיות לגבי ביצוע הדיווח החצי-שנתי לגבי החודשים ינואר-יוני 2006. מאז, טרם הוצאו הנחיות חדשות ולכן נתייחס להנחיות המקוריות. 

כיצד לפעול?- יש להודיע למחלקת גבייה על הרווח אשר נוצר בחצי שנה בגין ני"ע אשר לא נוכה מס בגינם ולשלם את המקדמה הנדרשת.
במסגרת ההודעה יש לכלוֹל את הנתונים הבאים:

(א) סך התמורות מכל המכירות שבוצעו בתקופה 30.6.2024-1.1.2024 ;

(ב) סך כל הרווחים מניירות-הערך שנמכרו בתקופה 30.6.2024-1.1.2024;

(ג) סך כל ההפסדים מניירות-הערך שנמכרו בתקופה 30.6.2024-1.1.2024 ; (

ד) סך הרווח או ההפסד נטו (לאחַר קיזוז ההפסדים מהרווחים) ממוין לפי שיעורי המס הרלבנטיים; ו-(ה) סכום המקדמה לתשלום כפי שהיא עולה מהנתונים דלעיל.

בואו נהיה בקשר