מסלולי פיצויים מלחמת חרבות ברזל

close-up-businessman-calculating-invoices-using-calculator

כללי

בעקבות פעולות הלחימה המתמשכות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", נפגעה למשך תקופה ממושכת הפעילות הכלכלית הסדירה של חלק מהעסקים, וזאת בשל מגבלות והנחיות פיקוד העורף, סגירת מערכת החינוך והתגייסותם של מאות אלפים למילואים. כתוצאה מכך ישנם עסקים שחוו ירידת מחזורים במסגרת ההתמודדות עם המצב המיוחד בעורף בחודש אוקטובר 2023.

ביום 15 בנובמבר 2023 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל)(הוראת שעה), התשפ"ד-2023, אשר פורסמו ברשומות ביום 16 בנובמבר 2023. מטרת התקנות לקבוע את אופן הפיצוי בגין נזק שנגרם בשל מלחמת "חרבות ברזל", ליישובים המצויים באזור המיוחד, ובחלוקה למספר אזורים ולמספר מסלולי פיצויים.

במקביל הממשלה פעלה כדי ליתון פיצוי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמצב המיוחד ועל רקע זה תוקן חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן: "חוק מס רכוש") (הוראת שעה) ונקבע בו מתווה סיוע לעסקים קטנים ובינוניים להשתתפות בהוצאותיהם הקבועות וכן בחלק מהוצאות השכר.

כמו כן יישובי הספר יהיו זכאים לקבלת הפיצוי הקבוע בפרק שמיני לחוק מס רכוש ללא הגבלת כל סכום

אחרי זה להכניס נושאים בחרבות ברזל:

 • פיצויים המסלול האדום – ישוב ספר
 • פיצויים המסלול הירוק – לעסקים באזור מיוחד
 • פיצויים המסלול הירוק – כלל ארצי

פיצויים המסלול האדום

בסעיפים 35 36 לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ"א-1961 (להלן: "החוק"), מעוגן מסלול פיצויים המאפשר לבעלי עסקים הנמצאים בתחום יישוב ספר, כהגדרתו בחוק להגיש תביעה עבור "נזק עקיף" בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות.

תנאי הזכאות להגשת תביעה:

אלו הם התנאים לקבלת פיצויים בעבור "נזק עקיף" בתביעה המוגשת מכוח החוק והתקנות – מסלול תביעה שזכה לכינוי "המסלול האדום":

 • עסקם של הניזוקים מצוי ביישוב ספר.
 • הניזוקים הוכיחו את הקשר הסיבתי שבין הנזק שנגרם להם ובין פעולות המלחמה או האיבה.
 • הניזוקים עמדו בתנאי הפסקת הפעילות והוכיחו כי נגרם להם נזק והיקפו.
 • התקיימות כל התנאים והדרישות המפורטים בחוק, בתקנות ובפסיקה.

תנאי הפסקת פעילות – "שווי של נזק עקיף"

הפסקת פעילות מוגדרת כהפסקת פעילות מלאה שנגרמה עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף.

 • בתעשייה – הנזק הממשי ובתנאי שהייתה הפסקת ייצור של לפחות 24 שעות.
 • במסחר ושירותים – הנזק הממשי ובתנאי שהנזק נגרם בשל הפסקת פעילות של למעלה משבוע.
 • בחקלאות – הנזק הממשי שיוכח – אין דרישה להפסקת פעילות מינימלית.
 • בתיירות – הנזק הממשי שיוכח – אין דרישה להפסקת פעילות מינימלית.
 • "בתי אוכל", "תרבות ופנאי" – הנזק הממשי ובתנאי שהייתה הפסקת פעילות של למעלה מ-24 שעות.
 • עבור ביטול אירועים או קלקול חומרי גלם בשל הפסקת הפעילות – הנזק הממשי שיוכח.

מה צריך לצרף לתביעה

 • אופן חישוב הנזק הנטען, הכולל התייחסות להוצאה הנחסכת בגיליון אקסל.
 • דו"ח רווח והפסד לשנת הנזק ולשנה שקדמה.
 • אישורים התומכים בנזק הנטען:
  • תיאור נסיבות גרימת הנזק.
  • קיומו של קשר סיבתי.
  • מהות הנזק והיקפו.
 • במקרים בהם צריך לברר פרטים נוספים, רשות המסים יכולה לדרוש מסמכים לבדיקת תנאי הזכאות ותשלום המענק.

ראשי נזק לתביעת נזק עקיף:

 • אובדן רווחים (עתידי).
 • הוצאות קבועות שירדו לטמיון.
 • הוצאות להקטנת הנזק.
 • פגיעה במוניטין.
 • מכירה בשיעורי רווח נמוכים.

קבלת הפיצויים

 • במסלול האדום אין הגבלת סכום לפיצויים.
 • תשלום הפיצויים בשל הנזק העקיף (לאחר ההפחתות כגון: ניכוי מס במקור, עיקולים), יועבר לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה המקוון.
 • לסכום התביעה שיאושר יתווספו ריבית והפרשי הצמדה, החל מתום 30 ימים מיום הנזק ועד יום התשלום.

איך מגישים את התביעה

יש למלא את טופס התביעה באופן מקוון באתר רשות המסים.

מתי צריך להגיש את התביעה

 • הודעה על נזק תוגש למנהל בתוך שבועיים מיום הנזק – הגשת הודעה על נזק אינה תחליף להגשת תביעה.
 • תביעה לפיצויים תוגש למנהל בתוך שלושה חודשים מיום הנזק.

מקדמות:

 • יש להגיש את הבקשה למקדמות עד לתאריך 30.11.2023.
 • גובה המקדמות הנו הגבוה מבין:
  • מסלול מחזורים – 70% ממחזור אוקטובר 2022 כשהוא מוכפל ב"משלים הוצאה נחסכת" (דומה לשיעור רווח גולמי)
  • מסלול שכר – 70% משכר העבודה (ברוטו) לחודש אוקטובר 2022

ועדת ערר וערעור על החלטת רשות המסים

 • ערר על החלטת המנהל, ניתן להגיש בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה בתביעה, לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.
 • בהליך הערר, ניזוקים יכולים לייצג את עצמם או באמצעות עורך דין.
 • ערעור על החלטת ועדת הערר, יהיה ערעור בזכות בשאלה משפטית בלבד ויוגש בתוך 30 יום מקבלת החלטת הוועדה, לבית המשפט המחוזי. על הניזוקים להעביר העתק מהערעור, עם הגשתו לפרקליטות המחוז.

עמוד "פיצויים המסלול הירוק – לעסקים באזור מיוחד"

עסקים ב"אזור המיוחד" כפי שנקבע בתקנות (אזור קו העימות בצפון, יישובי רמת הגולן, מערב לכיש, לכיש, מערב הנגב, מרכז הנגב והעוטף) שנפגעו מהלחימה באופן מיוחד וממושך במהלך חודש אוקטובר 2023 יוכלו לבחור מסלול פיצועים מתוך הרשימה הנ"ל:

 • מסלול שכר עבודה.
 • מסלול מחזורים.
 • מסלול חקלאות.
 • מסלול אדום – ליישובי ספר.

מי יכול להגיש את התביעה

עסקים ב"אזור המיוחד" כפי שנקבע בתקנות (אזור קו העימות בצפון, יישובי רמת הגולן, מערב לכיש, לכיש, מערב הנגב, מרכז הנגב והעוטף) שנפגעו מהלחימה באופן מיוחד וממושך במהלך חודש אוקטובר 2023.

מסלולי הפיצוי:

מסלול שכר

 • פיצוי לעסקים בשל אובדן שכר עבודה המשולם לעובדים באזור המיוחד שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני.
 • מתייחס לעובדים במקרים הבאים:
  • נעדרו מעבודתם לצורך השגחה על ילד שלהם עד גיל 14 שהייתה הוראה לסגירת מוסד החינוך שלו.
  • עובדים עם מוגבלות או הורה שלהם, המתגוררים באזור המיוחד.
  • עובדים במוסד חינוך שנסגר לפי הנחיות מערכת הביטחון.
  • עובדים ועצמאים הגרים ביישובים שפונו לפני החלטות ממשלה, גם אם העסק מחוץ לאזור המיוחד.
 • סכום הפיצויים במסלול זה יעמוד על 520 ₪ ליום עבודה מלא, מוכפל בימי היעדרות של העובד.

מסלול מחזורים

המסלול מבוסס על התפיסה כי הנזק העקיף מתבטא בירידה במחזור העסקאות. ירידה במחזור עסקאותיו של העסק מלווה בירידה בהוצאות התפעול המשתנות.

 • פיצוי לעסקים בשל אובדן הרווח, המחושב בהתאם לירידה במחזור העסקאות בין תקופת הבסיס (אוקטובר 2022 או ספטמבר-אוקטובר 2022 למדווחים דו חודשי), לעומת המחזור בתקופת הזכאות (אוקטובר 2023 או ספטמבר- אוקטובר 2023 למדווחים דו-חודשי).
 • תקרת הפיצויים המקסימלית במסלול זה, תעמוד על 2.5 מיליון ₪ לעוסק.

קיימת התייחסות נוספת בתקנות עבור הנישומים הבאים:

 • עסק חדש
 • עוסק פטור
 • איחוד עסקים

מסלול חקלאות

מסלול זה חל על ניזוק שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים המצויים באיזור המיוחד (תוספת שנייה ותוספת רביעית לתקנות) וכן לניזוק חקלאי הנמנה על רשימת היישובים המופיעה בתוספת השלישית לתקנות. מטרת המסלול היא לתת מענה לעוסקים בענף החקלאות, וזאת בדרך של אובדן תפוקת העובדים שהיו אמורים לעבוד בשטחים החקלאיים ועבודתם נמנעה או הופרעה עקב מלחמת "חרבות ברזל".

 • עד 20 ק"מ מהרצועה – הפיצוי יהיה בהתאם לנזק שנגרם לחקלאים בדומה למסלול האדום, ותקרת הפיצוי תעמוד על 3 מיליון שח.
  • לגבי ניזוק חקלאי שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים באיזור המיוחד, סכום של 12,844 שקלים חדשים מוכפל במספר העובדים של הניזוק המועסקים בשטחים האמורים, והכל לא יותר מ-3,000,000 שקלים חדשים
 • מ- 20 עד 40 ק"מ מהרצועה – הפיצוי יהיה מבוסס על אובדן תפוקה לעובדים ותקרת הפיצוי תעמוד על 3 מיליון ₪.

תנאי להגשת התביעה במסלול החקלאות

 • תנאי להגשת התביעה במסלול החקלאות הינו בתשלום השכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני.
 • עסק חקלאי שהגיש תביעה במסלול אדום, או  שהגיש תביעה לפי מסלול אחר לפי תקנות אלה או לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי, אינו רשאי להגיש תביעה במסלול זה.

איך מגישים את התביעה?

 • תביעה לפיצוי עבור נזק עקיף – תוגש באופן מקוון באתר רשות המסים.
 • אם יידרשו מסמכים לבדיקת תנאי הזכאות, רשות המסים יכולה לבקש אותם ומגישי הבקשות יהיו מחויבים להציגם.
 • תביעה תיחשב תביעה מלאה, רק לאחר מסירת כל המסמכים שנדרש לצרף לתביעה.
 • הגשת תביעה תתאפשר החל מ-19.11.23 ועד 19.3.24

המשך הטיפול בבקשה

תשלום פיצויים יתבצע תוך 7 ימי עסקים מהגשת תביעה מלאה (חוץ ממקרים חריגים בהם נדרשת בדיקה והשלמת מסמכים).

איך מגישים ערעור?

 • ניתן להגיש השגה מקוונת על החלטת המנהל, תוך 60 יום מקבלת ההחלטה.
 • ניתן לערער בפני ועדת ערר על ההחלטה, בהשגה תוך 60 יום ממסירת החלטה בהשגה.

עמוד "פיצויים המסלול הירוק – לעסקים בכלל הארץ"

מי יכול להגיש את הבקשה

עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס (2022) הוא מ-12 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪ והתקיימו לגביו התנאים הבאים:

 • שיעור הירידה במחזור העסקאות הוא מעל 25% בדיווח חד-חודשי ומעל 12.5% בדיווח דו-חודשי.
 • הירידה במחזור העסקאות נובעת כתוצאה מנזק עקיף, כהגדרתו בחוק מס רכוש.
 • העסק נפתח עד ה- 30.9.23
 • הוגש דוח תקופתי למע"מ לתקופת הבסיס ולתקופת הזכאות.
 • הוגש דוח ניכויים – טופס 102 לאוקטובר 2023.
 • מי שהיה צריך לנהל פנקסי חשבונות שנת 2023 וניהל אותם והם קבילים.

גובה המענק

 • מענק בסכום קבוע לעסקים שמחזורם אינו עולה על 300 אלף ₪.
 • עסקים בעלי מחזור שעולה על 300 אלף ₪ ואינו עולה על 100 מיליון ₪ – פיצוי עד 600 אלף ₪.
 • עסקים בעלי מחזור שעולה על 100 מליון ₪ ואינו עולה על 300 מיליון ₪ – פיצוי עד 600 אלף ש"ח  בתוספת 0.3% מגובה המחזור העולה על 100 מיליון ₪.
 • עסקים בעלי מחזור שעולה על 300 מיליון ש"ח ואינו עולה על 400 מיליון ₪ – פיצוי עד  1.2 מליון ₪.

איך מגישים את התביעה

 • יש למלא באופן מקוון  את התביעה באתר רשות המסים.
 • אם יידרשו מסמכים לבדיקת עמידה בתנאי הזכאות ותשלום הפיצויים, רשות המסים תוכל לבקש אותם ממגישי התביעה.
 • תביעה תיחשב כתביעה מלאה, רק לאחר מסירת כל המסמכים שבעלי העסקים התבקשו לצרף.

מתי מגישים את התביעה

 • מועד ההגשה הוא: החל מ-19.11.2023 ועד 19.2.24

המשך הטיפול בבקשה

עם קבלת התביעה – קרן הפיצויים תחשב את גובה הפיצויים ותעביר אותם תוך 7 ימי עסקים (חוץ ממקרים חריגים בהם נדרשת בדיקה והמצאת מסמכים).

תשלום מקדמות על חשבון הפיצויים

 • אם תוך 21 יום מהגשת התביעה לא התקבלה החלטה – תשולם מקדמה של 60% מסכום הפיצויים המגיעים לפי שיקול דעתו של המנהל.
 • אם תוך 150 יום מהגשת התביעה לא התקבלה החלטה – תשולם מקדמה נוספת של 10% מסכום הפיצויים המגיעים לפי שיקול דעתו של המנהל.

איך מגישים ערעור

 • השגה על החלטת המנהל בתביעה, תוגש באופן מקוון בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה בתביעה.
 • ניתן לערער על ההחלטה בהשגה באמצעות הגשת ערעור  לועדת ערר תוך 60 יום מקבלת ההחלטה בהשגה.

אופן חישוב הפיצויים:

לגבי ניזוק המדווח על עסקאותיו בשיטה חד-חודשית – מחזור העסקאות בחודש אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ עד ליום 6 באוקטובר 2023.

 • לגבי ניזוק המדווח על עסקאותיו בשיטה דו-חודשית – מחזור העסקאות בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ עד ליום 6 באוקטובר.

נוסחת חישוב הפיצוי לעוסקים עם מחזור עסקאות מעל 300,000 ₪ ועד 400 מיליון ₪:


בואו נהיה בקשר