עסקים באזורים שבהם הוטלו הגבלות מחמירות על פעילות כלכליתבמלחמת חרבות ברזל יזכו לפיצוי מוגדל בגין נזק עקיף- הודעת רשות המיסים

crop-worker-writing-notepad (1)


ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את התקנות המסדירות מסלולי פיצוי מוגדל עבור
עסקים באזורים שבהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות במיוחד על הפעילות
הכלכלית בשל מלחמת חרבות ברזל. תקנות אלה באות בהמשך לאישורו של המתווה לפיצוי
עסקים בכל חלקי הארץ. הן מציעות לעסקים ביישובים שאינם יישובי ספר, אולם חלו בהם
הגבלות מחמירות במיוחד על הפעילות הכלכלית, לקבל פיצוי מוגדל לעומת זה שמוצע
לעסקים בשאר חלקי הארץ. לצד זאת, הן מאפשרות גם לעסקים ביישובי ספר לקבל פיצוי
באמצעות הליך פשוט ומהיר יותר מזה שניתן ב"מסלול האדום", המיועד ליישובי ספר בלבד .
התקנות מסדירות שלושה מסלולים של פיצוי מוגדל עבור עסקים באזורים אלה, אשר
עומדים בתנאי הזכאות לפיצויים לפי תקנות מס רכוש, לרבות הפסקת פעילות ותשלום שכר
לעובדים :
מסלול מחזורים – במסלול זה יפוצו עסקים, בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023
לעומת התקופה המקבילה ב- 2022 , עד תקרת פיצוי של 2,500,000 ש"ח למפוצה. התקנות
כוללות התאמות שונות בנוסחת הפיצוי לעסקים שהוקמו לאחר אוקטובר 2022 , עוסקים
פטורים, עוסקים המדווחים למע"מ מדי חודשיים, מוסד ציבורי ואיחוד עוסקים.
מסלול שכר – במסלול זה יפוצו עסקים בסכום קצוב של 520 ש"ח ליום, בגין כל עובד שנעדר
ממקום העבודה בתקופה שבין ה- 7 ל- 31 באוקטובר 2023 , בשל הנחיות פיקוד העורף על
איסור התקהלות וכן היעדרות עובד אשר נדרש להשגיח על ילד עד גיל 14 בשל המצב
הביטחוני .
מסלול חקלאים – מכיוון שבענף זה חישוב לפי מסלול מחזורים לפרק זמן של חודש או
חודשיים לא יוכל לבטא את הנזק הממשי שנגרם לחקלאים, נקבע עבור חקלאים בטווח של
עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה מסלול הדומה במהותו למסלול האדום שמוצע לעסקים
ביישובי ספר, הכולל פיצוי מלא בגין הנזק שנגרם לעסק. עבור חקלאים בטווח של 20-40 ק"מ
מגבול רצועת עזה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד עם תקרה של 3 מיליון ש"ח
למפוצה .

בואו נהיה בקשר