הוראת השעה בגין מלחמת חרבות ברזל

cooperation-analyst-chart-professional-paper-economics (1)

משרדנו נערך בימים אלו, לסיוע ללקוחות המשרד ואף ללקוחות חיצוניים, להגשת המענקים בגין מלחמת חרבות ברזל וזאת בכפוף למחזור של מעל 300,000.
לגבי לקוחות עם מחזור עד 300,000 ₪, המענק הינו קבוע וטכני ואינו דורש חישובים ואנו נשלח לינק ברגע שתפתח האפשרות להגיש הבקשה.
לאלו מבינכם אשר מבקשים להכיר את החוק, להלן מידע מתוך הוראות החוק אשר באמצעותו אנו מקווים להבהיר לכם את אופן חישוב המענקים וזאת על מנת שתהיינה תשובות מובנות למרבית השאלות בנושא-
הוראות השעה, אשר נחקקות בימים אלו, מתבססות על חוק מס רכוש והן נקבעות בכול סבב מלחמה/לוחמה .
במלחמת חרבות ברזל תהיינה 3 הוראות שעה אשר תחולנה על העסקים בהתאם לאזור הגיאוגרפי כדלקמן-

 1. מי שעסקו נמצא במרחק 0-7 מגבול עזה ו- 0-9 מגבול הצפון- זכאי לפיצוי מלא על נזק עקיף לפי חוק מס רכוש .
 2. לגבי מי שעסקו 7-40 ק"מ מגבול עזה – יהיה זכאי למענק במסלול מחזורים והוצאות שכר (טרם תוקנו תקנות).
 3. עסקים בשאר הארץ- זכאים למענק המשכיות עסקית אשר כולל פיצוי בגין הוצאות קבועות והוצאות שכר. בשלב זה אושרו שתי תקופות לפיצוי- 10/23 ו-11/23.
  לקבלת מענק ההמשכיות העסקית מספר תנאי סף:
 4. שיעור ירידה במחזורי העסק – ירידה של 25% במחזור למי שמדווח דיווח חד חודשי לצורך מע"מ. ההשוואה היא בין מחזור 10/22 למחזור 10/23.
 5. ירידה של 12.5% לפי שמדווח דו חודשי למע"מ בין מחזור 9-10/22 למחזור .9-10/23.2
 6. מחזור עסקי בשנת 2022 בין 12,000 ₪ ל- 400 מיליון ₪.
 7. הוגש דו"ח מע"מ ל-10/23 (גם אם לא שולם).

המענק נחלק לשתי אוכלוסיות:

מענק לעסקים בעלי מחזור עד 300 אלף ₪ בהתאם לטבלה להלן :

יש לשים לב כי צריך לנטרל מהמחזורים חשבוניות עצמיות, פיצוי על פי החוק (כגון פיצוי קורונה), מכירות הוניות ומכר או שירות בין יחיד לקרובו (אלא אם אושר שיש מאפיינים של עסקה עם צד ג').
כפי שצוין הבקשה למענק זה הינה טכנית במהותה וברגע שיפתח האתר, נשלח ללקוחות המשרד לינק לבקשה. לאלו מבינכם אשר אין סיסמה לאזור האישי של רשות המיסים, אנו ממליצים לפתוח את הגישה.

מענק לעסקים עם מחזור מעל 300 א' ועד 400 מיליון ₪.
המענק מורכב משני מרכיבים:
מענק השתתפות בהוצאות קבועות ומענק השתתפות בהוצאות שכר, על פי הנוסחה הבאה:

 1. מענק השתתפות בהוצ' קבועות = מקדם הפיצוי (7%/11%/15%/22%)*תשומות ממוצעות מחודש 9/22- 8/23
  ועוד-
 2. מענק השתתפות בהוצ' שכר =שיעור ירידת המחזורים* 0.75* (שכר 10/23 לפי ט' 102 * 1.25 או מס עובדים* שכר ממוצע במשק לפי הנמוך) .

המנהל רשאי להגדיל/להקטין את המקדם ובלבד שלא יעלה על 1.5.
מהו רכיב התשומות?
יש לחשב תשומות ממוצעות מחודש 9/22- 8/23 .התשומות הינן אלו שנוכה מהן מע"מ ותשומות בשיעור אפס (יוזן ידנית) בניכוי תשומות בשל רכישת טובין או שירות מקרוב (אלא אם המנהל אישר אחרת) ובניכוי תשומות בגין ציוד .

למדווחים על בסיס מזומן –
מאחר והנוסחה הכללית לעיל, מתייחסת לירידה בחודש אוקטובר והמדווחים על בסיס קבלת הכסף
( נותני שירותים) חווים את הירידה רק בחודשים שלאחר, השוואת המחזורים בחוק עלול לעוות את גובה המענק.
אי לכך נקבע כי מי שמדווח על בסיס מזומן יוכל לבדוק ירידת מחזורים בהתאם לחודש נובמבר 22 מול נובמבר 23 עבור חודש אוקטובר 23 ומי שמדווח דו חודשי יבדוק נובמבר דצמבר 22 מול נובמבר דצמבר 23.
התנאים לדיווח בדרך זו הם:

 1. העסק מתחייב במס לפי פרק ו לחוק מע"מ עם קבלת התמורה.
 2. עיקר התשלומים השוטפים מתקבלים בעסק בחודש העוקב לחודש שבו בוצעה העסקה (שוטף+30).
 3. שיעור הירידה במחזורים בחודש 10/23 נמוך מ-40% לדיווח חד חודשי ו- 20% לדיווח דו חודשי.
 4. ככלל הדיווח יהיה על פי החודש העוקב. לגבי מענק 10/23-אם הדיווח חד חודשי – שיעור הירידה ייקבע לפי השוואת מחזור 11/22 לעומת 11/23, ואם הדיווח דו חודשי – שיעור הירידה ייקבע לפי השוואת מחזור 11-12/22 לעומת 11-12/23.
 5. המענק יתקבל בחודש ינואר לגבי שתי התקופות.
 6. נקבעו הוראות לגבי עסקים חדשים אשר נפתחו החל משנת 2022.

מועד אישור הבקשה, השגה וערעור-
יש להגיש את הבקשה תוך 90 יום מיום פתיחת המערכת להגשת הבקשה (טרם נפתחה).
תוך 21 יום – תשולם מקדמה בשיעור 60%.
תוך 150 יום – אם לא נקבעה זכאות תשולם מקדמה של 10% נוספים.
תוך 8 חודשים- אם לא נקבעה זכאות יראו את הבקשה כמתקבלת.
בחוק נקבעה אפשרות לבחינה נוספת של זכאות שנקבעה. במקרים חריגים ההחלטה בבקשה תתקבל במכתב באמצעות המייל (תשלום תוך 14 יום).
תוך 60 יום – ניתן להגיש השגה.
תוך 8 חודשים – אם ההשגה לא טופלה רואים אותה כאילו התקבלה.
אם ניתנה החלטה בהשגה- תוך 60 יום ניתן להגיש ערר.
מיסוי המענק

 1. מהסכום ינוכה מס במקור אלא אם יש פטור. המענק לא ניתן לעיקול.
 2. המענק חייב בביטוח לאומי ולא חייב במע"מ
 3. כל עסק שזכאי למענק מעל 300 אלף ₪ יהיה זכאי לפחות לגובה המענק מתחת ל- 300 אלף ₪.
 4. בחוק נקבעו הוראות מיוחדות הרלוונטיות לקיבוצים, קבלני ביצוע שאינם יזמים, יהלומנים, סיטונאי דלק, מי שמבצע עסקאות עם צדדים קשורים, חקלאים, מוסדות ציבור ועוד.
  עובדי המשרד יעמדו לרשותכם לטובת הגשת הבקשה.

בואו נהיה בקשר