מיסוי יחידים אשר מגיעים לארץ לשירות צבאי

office-with-documents-money-accounts

רשות המיסים פרסמה הודעה לציבור הנישומים כדלקמן –

"אל ציבור הנישומים והמייצגים
הנדון: יחיד תושב חוץ המגיע לארץ לטובת שירות בצה"ל מכח סעיף 8 לחוק שירות המילואים,
תשס"ח2008- )"צו 8"(
תקנה 3)3( לתקנות מס הכנסה )קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו
אותם כתושבי ישראל(, תשס"ו2006- קובעת כי יראו כתושב חוץ יחיד שהגיע לישראל לשם שירות בצבא
הגנה לישראל – עד לסיום שירותו הצבאי ובלבד שמתקיימים כל התנאים הבאים:
.1 הוא אינו עולה חדש
.2 בחמש השנים הקודמות לשנת המס היה תושב חוץ
.3 הוא ביקש שלא להיחשב תושב ישראל
מובהר בזאת כי התקנה האמורה חלה גם במקרה של יחיד אשר הגיע לישראל בעקבות קריאתו למילואים
בצו חירום מכח סעיף 8 לחוק שירות המילואים, תשס"ח2008- )"צו 8"(. כלומר, תושב חוץ אשר הגיע
לישראל לשירות מילואים על פי צו 8 ימשיך ויחשב לתושב חוץ עד לתום שירות המילואים.
יחיד אשר מעוניין להמשיך ולהיחשב כתושב חוץ מכוח הוראות התקנה, יוכל להגיש את הודעתו לרשות
המסים על רצונו בכך, גם במועד מאוחר יותר.
בנוסף, יובהר כי לגבי תושבי חוץ אשר הגיעו לארץ לטובת שירות סדיר או לטובת שירות מילואים על פי צו
,8 ואשר אינם עומדים בכל התנאים הקבועים בתקנה כאמור, הנסיבות המיוחדות של המצב המלחמתי
יילקחו בחשבון בעת מנין ימי השהייה בארץ לעניין קביעת מקום התושבות"

בואו נהיה בקשר