פיצויים בהתאם לחוק מס רכוש בגין נזקי מלחמת חרבות ברזל

business-e-commerce-successful-businessman-using-laptop-work-holding-money-standing

פיצוי בגין נזק ישיר –
נזק ישיר הינו נזק פיזי אשר נגרם כתוצאה מפעולת מלחמה של כוחות האויב לרכוש כזה או אחר, כמו לדוגמא – פגיעת טיל בדירת מגורים או כמו במקרים שקרו בדרום בו שרפו רכבים ובתים .
בכל הקשור לנזקי רכוש שכאלה, חוק מס רכוש קובע, כי כל ניזוק בישראל רשאי לתבוע ממס רכוש את הנזק הישיר שנגרם לו והאמור חל על כל שטח מדינת ישראל . כך שאם מסעדה נפגעה מטיל, יכול בעליה לתבוע את מס רכוש בגין הנזק האמור והמדינה היא זו שאמורה לשלם לניזוק את הנזק לטובת השבת הנכס לקדמותו. בגין נזק ישיר יש להגיש תביעה לפיצויים במס רכוש. גם בגין ציוד וחפצים שנפגעו, קיימת זכאות לתביעת פיצויים.
ראו הנחיות להגשת בקשה לפיצוי.
ראו מדריך שפורסם .
ראו מדריך לתביעת פיצויים על רכוש וציוד
יש להדגיש כי ההתנהלות מול מנהל מס רכוש דורשת ליווי של שמאי מטעם הניזוק .ברוב המכריע של המקרים ניתן יהיה להביא את הצדדים לידי הסכמה בסמוך להגשת התביעה ולהביא לידי כך שהניזוק יקבל את המגיע לו בדרך של פיצוי כספי מהיר.
מטבע הדברים, יש בנמצא חשיבות מכרעת באשר לאופן עריכת התביעה המוגשת למשרדי מס רכוש ובחלק נכבד מהמקרים נכון לצרף לתביעה חוות דעת מומחה המתעדת את הנזקים ומעריכה את העלות הנדרשת לשם השבת המצב לקדמותו.
במידה והנכס שנפגע הינו נכס אשר מייצר לבעליו הכנסה, כמו לדוגמא – מונית, מסעדה וכדומה, אזי הניזוק זכאי לקבל ממס רכוש פיצוי הן בגין השבת הנכס לקדמותו והן בגין אובדן הרווחים הכספים אשר נגרעו ממנו בתקופת השיקום של הנכס, עד להשבת הנכס לקדמותו.
זכותו של מנהל מס רכוש יקבל את התביעה או ידחה חלק ממנה או את כולה. במקרה שההחלטה אינה תואמת את הבקשה של ניזוק, ניתן להגיש ערר לוועדת ערר מס רכוש אשר תדון בסוגיה ותקבל החלטה. על ההחלטה של ועדת הערר ניתן לערער לבית משפט מחוזי .

פיצוי נזק עקיף –
החוק קובע כי היה ובעל עסק, אשר עסקו ממוקם באחד מיישובי הספר המופיעים בחוק ו/או בישוב אחר אשר הוגדר ככזה הזכאי לפיצוי ע"י הממשלה נפגע כלכלית, משמע נפגעה רווחיותו, אם כתוצאה מהשמדת מלאים, אם כתוצאה מאי הפקת רווחים מפעילות שוטפת, ואם כתוצאה מירידה במחזורים ועוד, אזי רשאי בעל העסק לתבוע את מס רכוש בגין אובדן הרווחים.
את התביעות בגין אובדן רווחים יש להגיש לאחר שניתן להעריך את הנזק .
מס רכוש בדר"כ מפרסם, עם קרות אירוע בטחוני , נהלים המתייחסים ל "מסלול ירוק" וכן ל – " מסלול אדום" – באשר לאופן הגשת תביעות . נהלים והוראות שעה טרם פורסמו .
המסלול הירוק הוא מסלול פשוט יחסיות המבוסס על נוסחה לפיצוי מהיר . הנוסחה בדר"כ משווה בין מחזורים בתקופת המלחמה בהשוואה לתקופות אחרות ובהישען על הפער קובעת את הנזק שנגרם לעסק ואת הפיצוי שיש ליתן לו .
באשר למסלול ה"אדום", מסלול זה מאפשר לעסקים לתבוע את הנזק הכלכלי הספציפי שנגרם לעסקם שלא על בסיס נוסחה אלא על סמך תחשיב כלכלי ספציפי המחושב ספציפית עבור עסקם על ידי הניזוק עצמו, תחשיב אותו בעל העסק עורך באמצעות מומחים מטעמו.
בתביעה שכזו יילקחו בחשבון הנזקים המיידיים והנזקים העתידיים כגון מלאים שנשרפו, פגיעה בכושר הייצור ואובדן רווחים עתידי וכדומה.
ההמלצה הינה כבר בשלב זה לתעד את כול המידע אשר יידרש על מנת להוכיח את הפגיעה.
את התביעה בגין אובדן הרווחים יש להגיש למחלקת הפיצויים והפטורים של רשות המס וזו תיבחן על ידי אנשי מקצוע, שמאים, כלכלנים, מפקחים וגורמים נוספים מטעם המדינה.
במסגרת שלב ברור התביעה, מתנהל בדר"כ דיון בין הניזוק לבין רשות מס רכוש וזאת מתוך ניסיון להגיע להסכם ולהבנה באשר לפיצוי לו יהיה הניזוק זכאי.
במרבית המקרים מגיעים הצדדים לכדי הסכם פשרה כבר בשלב הגשת התביעה, אולם היה ומנהל מס רכוש מקבל החלטה שאינה מתיישבת עם עמדת הניזוק, אזי רשאי יהיה הניזוק להגיש ערר אשר ידון בפני ועדת ערר מס רכוש נזק עקיף, המורכבת מרו"ח, עו"ד ונציג ציבור.
על החלטת ועדת הערר ניתן יהיה להגיש ערעור בפני בית המשפט המחוזי וזאת בגין טענות משפטיות בלבד.

למידע נוסף ראו כאן
נשמח לעמוד לרשותכם בכול סיוע חשבונאי ,כלכלי ומשפטי. משרדנו בשיתוף משרד עורכי דין עמפלי מסייע בנושא זה עד וכולל ועדות ערר ובתי משפט.

בואו נהיה בקשר